top of page

תקנון

תנאי שימוש – אתר חנות מקוונת - אינדי-יאני


תנאי שימוש אלו (להלן: "התנאים" או "תנאי שימוש") מסדירים את השימוש באתר של חברת דיקלה דיין בע"מ (להלן: "החברה") המציע מוצרים שונים של החברה בכתובת https://www.IndiYani.com (להלן: "האתר")


תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנות מוצרים באמצעותו, ולרבות כל שירות אחר, בין שקיים ובין עתידי.
תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה.


הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימושך באתר. גלישתך באתר ו/או ביצוע הזמנה באתר (כמפורט להלן) מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש.


במקרה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ובמקרה זה לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במידה ותמשיך לגלוש ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר.


1. כללים


תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.


כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תנאי השימוש.


הנך המשתמש מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.


כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.
על ידי גישה או גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלו.


2. פרטי משתמש ופרטיות​


​לצורך ביצוע הזמנת מוצרים באתר, יהא עליך המשתמש לספק לחברה, לפני כל ביצוע הזמנה (כהגדרתה להלן) ו/או במועד ההרשמה (כהגדרתו להלן) באופן חד פעמי, את פרטי המשתמש הבאים: שם מלא, מספר טלפון, כתובת מלאה לאספקת המוצרים, כתובת מלאה למשלוח חשבונית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וקוד אבטחה שלו, ופרטים נוספים שאינם חובה: תאריך לידה (להלן: "פרטי המשתמש").


במידה וביצעת הרשמה לאתר, עליך לשמור על הסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בה, והנך האחראי הבלעדי להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר.


​מובהר, כי אינך מחויב בחוק למסור את פרטי המשתמש כאמור לחברה, ומסירת פרטי המשתמש כאמור צריכה להתבצע מרצונך ובהסכמתך המלאה, וידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.


החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים באתר לצורך ביצוע הזמנות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.
מובהר, כי החברה לא תעשה בפרטי המשתמש שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, הניתנת לעיון באתר.


במידה ותבחר ליצור חשבון אישי באתר (להלן: "החשבון") בין יתר פרטי המשתמש אותם תספק, יהא עלייך לבחור סיסמא (להלן: "ההרשמה").


3. הזמנת מוצרים ומשלוח​


לצורך תנאי שימוש אלה, "מוצר" משמעו פריט מסוים של החברה אשר מוצג באתר ואשר ניתן להזמינו מהחברה באתר בכפוף לתנאי השימוש.


מובהר, כי החברה איננה מתחייבת להציע את כלל מוצריה באתר, המוצרים המופיעים באתר נבחרים ע"י החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד, ובהתאם החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים לפי בחירתה.


ביצוע הזמנת מוצרים ע"י המשתמש באמצעות האתר, תתאפשר רק לאחר שהמשתמש מילא את כל פרטי המשתמש כנדרש ואת כל שאר הפרטים הרלוונטיים בקשר עם המוצר/ים אותם מעוניין המשתמש להזמין (להלן: "ההזמנה").


​המוצר בהזמנה יסופק למשתמש, בכפוף לתשלום התמורה (כהגדרתה להלן) לחברה, באמצעות משלוח לכתובת אותה בחר המשתמש בתהליך ההזמנה (להלן: "מען למשלוח").


מובהר, כי החברה איננה מתחייבת למועד אספקה כלשהו, וכי אספקת המוצרים תלויה בחברת משלוחים חיצונית לחברה, אך המשתמש מודע לכך כי משלוח המוצרים הינו בכפוף לכך שהתקבל אצל המשתמש אישור מהחברה על ביצוע הזמנה.


מובהר, כי המשתמש יחויב בדמי משלוח של כל מוצר אשר הזמין, בהתאם לתעריפים שתקבע החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאי שימוש אלו.


ככל שלא נוצר קשר עם המשתמש לשם מסירת ההזמנה עקב אי זמינות המשתמש ו/או פרטי התקשרות שגויים ו/או חלקיים ו/או לא עדכניים, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש באחת מדרכי ההתקשרות האפשריות אותן מסר לחברה. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו את התמורה ששילם בגין המוצר, ככל ששולמה.


ככל והמשתמש לא היה בכתובת למשלוח, והושארה ההזמנה בסמוך לדלת או במקום אחר סמוך, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר המוצרים שהזמין הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או תביעות כנגד החברה.


כל משלוח הזמנה יהא כפוף בנוסף לתנאי חברת המשלוחים אשר מבצעת את המשלוח.


למען הסר ספק, ככל שהזמנה לא תסופק למשתמש מסיבה כלשהי שאיננה באחריותה של החברה, הוראות פרק "תוכן האתר והגבלת אחריות" בתנאי השימוש יחולו.


מלאי - כל המוצרים אשר מוצעים באתר הינם מוצעים למשתמש עד גמר המלאי בלבד. במידה ומוצר מסוים יהא חסר במלאי, החברה תעשה ככל שביכולתה לחדש את המלאי ולהציע את המוצר האמור באתר בהקדם האפשרי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. או אז תמסור החברה הודעה על כך למשתמש, ויחולו ההוראות להלן. מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר או הקליד המשתמש.


במידה ובוצעה הזמנה ע"י משתמש, ורק לאחריה התברר כי המוצר או המוצרים, לפי העניין, אינם נמצאים במלאי, החברה תיצור עם המשתמש קשר ותודיעו על כך. המשתמש יהא רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באופן מידי ובהתאם החברה תשיב לו את התמורה ששילם או לחילופין יוכל המשתמש לבחור להשאיר את ההזמנה על כנה, ולהמתין עד חידוש המלאי, ובאם יבחר המשתמש באפשרות האחרונה אזי תשתדל החברה לספק את המוצר בהזדמנות הראשונה לאחר חידוש המלאי.


כמות הזמנה מקסימלית - החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיר כמות מקסימלית של מוצרים הניתנת לרכישה בכל הזמנה (להלן: "כמות מקסימלית"). מובהר כי במידה והמשתמש ינסה לבצע הזמנה באתר בה כמות המוצרים המוזמנת תעלה על הכמות המקסימלית, אזי תהא החברה רשאית למנוע את השלמת ההזמנה האמורה.


הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת, כמפורט להלן בתנאי השימוש.


סליקת אשראי. התמורה תשולם לחברה באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש, בו יתבצע החיוב בהתאם לחשבון שבחר כאמור לעיל. החיוב ייעשה על ידי חברת סליקה חיצונית (להלן: "חברת הסליקה"), ויהא באחריותה ואחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לקרוא ולהסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת הסליקה בטרם הזנת פרטי כרטיס האשראי. החברה רשאית לשנות את חברת הסליקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


האתר הינו פלטפורמה של החברה המאפשרת לך לבצע הזמנת מוצרים של החברה באופן מקוון, ולקבל מידע על מוצר המופיע באתר.


4. מדיניות מחירים


המחיר בו יחויב המשתמש בגין ההזמנה אותה הזמין (להלן: "התמורה") הנו מחיר המוצר הנרכש בהזמנה בתוספת דמי משלוח, ולמען הסר ספק, במידה והמשתמש רוכש מספר מוצרים באמצעות ההזמנה, אזי התמורה הינה המחיר הכולל של מספר המוצרים כאמור לעיל בתוספת דמי משלוח. מובהר, כי החברה רשאית להעניק הטבות/הנחות על מוצרים למשתמשים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר, כי מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש, ולמען הסר ספק, שינוי מחיר לא ישפיע על הזמנות שהתקבלו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו למשתמש.


דמי משלוח – כאמור לעיל, כל הזמנה תחויב בדמי משלוח, אך במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יעלה על מחיר מינימום כפי שייקבע ע"י החברה, ככל שייקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לא יחויב המשתמש בדמי משלוח, אך מובהר, כי במידה וסך התמורה, ללא דמי המשלוח, יהא נמוך ממחיר המינימום כאמור לעיל, אזי יתווספו דמי המשלוח למחיר הכולל של המוצרים בהזמנה, וייחשבו כחלק מהתמורה הנדרשת לתשלום.


מובהר, כי תשלום התמורה לחברה ע"י המשתמש תתבצע באמצעות ודרך האתר בלבד, כפי שתחליט החברה ובהתאם להוראותיה, כפי שיימסרו ו/או יצוינו באתר, מעת לעת.


5. ביטול הזמנה


החברה מחויבת לשביעות רצון לקוחותיה, ופועלת בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.


המשתמש יהא זכאי לבטל את ההזמנה, עד 14 ימים ממועד קבלת המוצר ע"י המשתמש, כל זאת, בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב לחברה ובצירוף קבלה או חשבונית, המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ובלבד שלא נעשה במוצר האמור כל שימוש. המוצר יוחלף במוצר אחר אם יבחר בכך המשתמש (בכפוף לגמר המלאי כאמור לעיל) או שתוחזר התמורה למשתמש (בניכוי דמי הביטול, כהגדרתם להלן), והכל בכפוף לתנאי פרק זה להלן.

ככל שזוהה פגם במוצר שהוזמן או שאיננו מתאים לפריט שהוזמן, ניתן להחליפו ו/או לקבל זיכוי בגינו מהחברה עד 30 ימים ממועד קבלת המוצר ע"י המשתמש בכפוף להוראות סעיף 5.2 ו-5.4 בהסכם זה.


החזרת המוצר עקב ביטול כאמור לעיל הינה באחריותו הבלעדית של המזמין ועל חשבונו בלבד. המשתמש מודע לכך, כי החברה איננה מחויבת לשלוח שליח או אדם מטעמה לאיסוף מוצר חזרה מכתובתו של המשתמש עקב סיבה כאמור לעיל, ועל המשתמש לפעול, ככל שיחפוץ בכך, בהתאם להוראות האמורות לעיל.


דמי ביטול:

 

במידה ובחר המשתמש לבטל את ההזמנה שלא בשל פגם במוצר או אי-התאמה (מוצר אחר מהמוצר שהוזמן), רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם (להלן: "דמי ביטול").


מובהר, כי לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה כאמור בסעיף 6.2 לעיל בכל אחד מן המקרים הבאים:
המוצר הינו מוצר נפסד כגון: מוצר מתכלה וכיו"ב;   
מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש;
מוצרים שניתן לשכפל, להעתיק או להקליט שהצרכן פתח את אריזתם המקורית​​.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע למשתמש כי לחברה שיקול דעת בלעדי בקשר עם מצבו של מוצר אשר הוחזר ע"י משתמש, ובהתאם לכך החברה בלבד תקבע את מצב המוצר האמור. החברה שומרת לעצמה כל זכות המוקנית לה בדין במכל מקרה של מרמה ו/או פעולה לא חוקית של המשתמש בקשר עם פרק זה, לרבות בגין הרעה משמעותית במוצר שהוחזר ושכתוצאה מכך נוצר פחת במוצר.
לא ניתן להחזיר מוצר אשר נרכש כחלק מערכה שלמה, במקרה כאמור תידרש החזרתה של הערכה כולה, על כל פריטיה.
במידה ונתקבלה מתנה ברכישת המוצר יש להחזיר גם את המוצר שניתן במתנה על מנת לקבל את ההחזר.


לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצר אשר התמורה בגינו לא שולמה (למשל: במידה והוענק מוצר עקב מבצע או כמתנה).
מובהר, כי ביטול הזמנה שלא על פי תנאים אלה, יהא חסר כל תוקף, והמשתמש יהא מחויב בתשלום התמורה לחברה באופן מלא.


6. פרסום תוכן וכללי התנהגות


אין לעשות באתר ובתוכנו שימוש אלא למטרות לשמן נועד ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש. מובהר, כי חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים ו/או גופים מסחריים ו/או אנשים פרטיים אחרים ללא אישור החברה מראש.


חל איסור מוחלט להעלות לאתר, תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, גזענות, עידוד דבר עברה, פגיעה בחברה, תוכן בלתי רלוונטי, לשון הרע, פגיעה בשם טוב. מובהר, כי הפירוט לעיל הינו לשם דוגמא בלבד ואינו מכיל את כל סוגי ההתנהגות האסורה בעת שימוש בשירותים. האחריות על כל תוכן שמשתמש מעלה לאתר ו/או לאפליקציה ועל כל התוצאות בקשר לכך מוטלים על המשתמש באופן בלעדי.


חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר למטרה בלתי חוקית או פוגענית אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל ו/או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתם התקינה של האתר ו/או של האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי ו/או טכנולוגיה פוגענית כלשהי.


חל איסור מוחלט להתחזות לאחר, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה, למסור ביודעין תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.


החברה תהא רשאית לסיים מידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש, לרבות חסימה מהעלאת תכנים ו/או תגובות באתר ו/או באפליקציה בעתיד.


מובהר כי תוכן אשר תוכל להעלות לאתר (תמונות/סרטונים/תגובה) יהיה אך ורק התוכן הבא: סרטון של שימוש במוצרים ו/או כל נושא אחר כפי שתאשר מראש החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.


הנך האחראי הבלעדי לכל התוכן והמידע אותו תבקש להעלות לאתר, וכי החברה איננה אחראית כלל לתוכן כאמור.


הנך האחראי הבלעדי לקבל את כל הרישיונות הנדרשים מצדדי ג', ככל שאלו נדרשים לעשות שימוש בקניין הרוחני שלהם אשר יופיע, ככל שיופיע, בתוכן כאמור, מובהר שלעניין זה הנך מצהיר ומאשר שקראת את פרק קניין רוחני לתנאי שימוש אלו והנך מסכים באופן מפורש לאמור לעיל ולאמור בפרק הקניין הרוחני.


הנך האחראי הבלעדי לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דיני הפרטיות המתאימים בארץ ובעולם, בכל הקשור לתוכן אותו אתה מעוניין להעלות לאתר, והנך אחראי למימוש כל זכות המוקנית על פי דין לאנשים פרטיים בהתאם לדיני הפרטיות, לרבות ככל שנדרש להסרת מידע פרטי שלהם מתוכן כאמור, ומובהר כי אין האמור גורע מזכותה המוחלטת של החברה לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.


ככל שתהיה מעוניין בפרסום תוכן כאמור, הנך נדרש לקרוא בשנית את הוראות תנאי שימוש אלו, והנך נותן בזאת אישור לחברה לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את התוכן אותו הנך מעוניין לפרסם.


אין החברה מחויבת לפרסם כל תוכן כאמור. פרסום כאמור יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שהיא תמצא לנכון, והנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם אי פרסום כאמור.


​7. קניין רוחני


כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים בו, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו וכן כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הנרכשים, הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לחברה, באופן בלעדי.


שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.


אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע שבו, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.


הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר העלית לאתר (או בעל רישיון מתאים לכך) וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה-1965 ו/או כל חוק אחר, וכן לגבי כל תוכן שתעלה לאתר, הנך מקנה לחברה רישיון כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרסמו, להסתמך עליו, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, למכור (לרבות באמצעות מתן רישיון למספר בלתי מוגבל של צדדי ג’), למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך שהחברה תמצא לנכון.


8. תוכן האתר והגבלת אחריות


האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמו שהוא ("As Is"), ומובהר, כי השימוש באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת ע"י החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.


החברה, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים באתר או להוציא איזה מהמוצרים באתר, מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.


אנו שואפים לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג' או אחרים, או הפרעות בזמינות האתר, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לך בכל עת ,על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן האתר ולהשתמש בו.


קישורים חיצוניים לאתר (ככל שישנם), אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.


התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי השימוש.
תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד.


מוצרים, תיאורים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו ככל שיידרש, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.


המשתמש מתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, הן בכל הקשור בתיאום המשלוח למען למשלוח עם חברת השליחויות, והן בכל הקשור באספקת ההזמנה בפועל על ידי חברת השליחויות, לרבות בכל מקרה בו יחול עיכוב באספקת ההזמנה למזמין ע"י חברת השליחויות, לאחר העברתה ע"י החברה לחברת השליחויות (הן מסיבה הנעוצה במשתמש, הן מסיבה הנעוצה בשליח ו/או בחברת השליחויות והן מכל סיבה אחרת) ולרבות בשל ביטולה של העסקה והחזרתו של המוצר לחברה, בנסיבות בהן חברת השליחויות לא תצליח מכל סיבה שהיא, לספק למשתמש את המשלוח.


בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצון המשתמש בו ו/או בשימוש שיעשה המשתמש במוצר שרכש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הוראות תעודת האחריות ו/או שימוש אחר במוצר שאיננו שימוש סביר. מובהר כי חלק מהמוצרים מכילים רכיבים מסוכנים, על-כן, על המשתמש לעיין בקפידה בהוראות השימוש ובאזהרות הנלוות לפני כל שימוש.


החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם פגם כאמור נבע מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.


החברה לא תהא אחראית לאי אספקת מוצר במקרים של כוח עליון (לרבות בגין החלטות מדיניות/ממשלתיות על סגר בעקבות מגפת נגיף הקורונה העולמית), פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת החברה ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את אספקת ההזמנה.


טל"ח -את הפריטים שאנו מחלקים כמתנה על כל קנייה מוגבלים לפריט אחד לקנייה, ולא ניתן לקבל יותר.


9. הפרת תנאי שימוש והפסקת פעילות האתר


​הפרה של איזה מבין התנאים של תנאי השימוש, תביא לכך שהרשאתך להשתמש באתר תבוטל באופן אוטומטי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:


​אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה;
אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש.
החברה שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לשנות את האתר, בכל דרך שתבחר החברה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.


10. ​שיפוי


המשתמש מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.


11. שינוי תנאי השימוש


החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של החברה.


המשתמש מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, וכאשר המשתמש ממשיך להיכנס לאתר לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון ו/או שינוי כאמור, המשתמש מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש המעודכנים.


המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים בהם, ובמיוחד לפני הזמנת מוצר באתר, והינו מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.


על המשתמש לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו, כמופיע מטה בתנאי השימוש.


12. שירות לקוחות


במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות דף יצירת קשר אשר מופיע באתר או במייל הבא: www.IndiYani.com


שעות המענה לפניה כאמור, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' : 9:00 – 17:00.


13. דין ושיפוט


בעת שאתה עושה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, הנך נותן בזאת את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, בבית המשפט המוסמך באילת.


אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: "הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.


אנו מקווים כי תמצא את השימוש באתר יעיל ונוח.
בכבוד רב ובברכה,
החברה


תאריך עדכון אחרון של תנאי השימוש: יולי 2022

משלוח חינם על כל קניה מ-199 ש"ח ומעלה

bottom of page